Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

كتب كراسك، 2007، ص.281-282، ردمك 3-26-813-9961-978 | نص كامل


 

 

 

أحمد أمين دلاي

 

 

و من كلام الشيخ سيدي مصطفي بن ابراهيم رحمه الله امين :

 

هَدَّة

ڤَـلْـبِـي تْـفَـكَّـرْ الاَوْطَـانْ وَ الْــهَـالاَ

*

رَانِـي مْـهَـوَّلْ مَـانِـيشْ فِـي حَـالِـي

ڤَـلْـبِي تْـخَـبَّـلْ بَالْـوَحْـشْ وَ مْـشَـالَ

*

وَ عْـلاَشْ يَا مَـرْوْ غْـرِيـبْ تَـلْـغَـالِـي

نُـوبَ نْـجَـالَـسْ شِـي نَـاسْ عُــقَـالَ

*

وَ نْـڤُـولْ ذَا الْأَوَّلْ خِـيـرْ مَـا الـتَّـالِـي

نُــوبَــاتْ نَـتْـفَـكَّـرْ يَـا الْـمَـثَّـالَ

*

وَ يْـثُـورْ جُـرْحْ الْمَـحْـنَى وْ يَـرْبَـالِـي

بَـعْـدْ امَّـا كُـنْـتْ عْـزِيـزْ فِـي هَـالَ

*

مَـانـِيـشْ رَاخَـسْ بْـسُومْـتِـي غَـالِـي

اهْـلِـي وْ نَـاسِـي فَـى الشُّـومْ رُجَّـالَ

*

شْـحَـالْ مَــنْ وَطْــنْ هْـدَاوَهْ خَـالِـي

رْكَــابْ مَــا الْبُـعْـدْ يْـبَـانْ شَـعَّـالَ

*

وَ الْـقَـاطْ كَـمْـخِـي وَ السَّـرْجْ فِـلاَلِـي

بَـرُودْ لَـكْـحَـلْ مَـنْ نَــارْ يَـتْـكَـالَ

*

شُـبَّـانْ تَـنْـطَحْ فَـالشُّـومْ وَ مْـشَـالِـي

شَـاوِي مْـعَ الطُّـلْـبَـة شُـعْتْ بَامْـسَـالَ

*

وَ نْـئَـامَـرْ الْـجَـنْ عْـلاَشْ يَـهْـوَالِـي

وَلِّــيـتْ قَـاضِـي مَـا بِـيـنْ عْــدَالَ

*

وَ نْـفَـكْ بِـيـنْ الـشُّـرَّاعْ بَـاقْْـوَالِـي

وَ عْـيِـيـتْ قَـايَـدْ بَـطْـبُـولْ زَعَّـالَ

*

وَ الْحُـكْـمْ يَـظْلَـمْ مَـا دَرْتْ بَـافْـعَـالِي

شُـوفُ الــدَّنْــيَـا يَـا نَــاسْ بَــدَّالَ

*

خَـلِّـيتْ وَطْـنِـي وَ ضْـحِـيـتْْ زَوَالِـي

فْرَاشْ

ڤَــلْــبِــي تْــفَــكَّــرْ الاَوْطَــانْ

*

الـزَّهْــوْ وَ رْكُـــوبْ الْــخِــيــلْ

 

 

رْعِــيْــتِــي وَ الْـــفَـــرْسَــانْ

*

خَــوْدَاتْ فَـــحْـــرَاجْ تْــمِــيـلْ

مَــتْــحَــزّْمِــينْ اللَّــفْـــتَــانْ

*

شُــبَّــانْ يَــلْــغُــوا بَـكْـحِـيـلْ

إِذَا انْــتْــصَــبْ الْـــمِــيــدَانْ

*

ڤَـــلاَّلْ وَ ڤْـــصَـــبْ تَـــاوِيـلْ

وَ تْــڤَــاصَــرْ وَ الْــغِــيــوَانْ

*

وَ فْــرَايَــجْ عُــڤْــبْ الـلِّـيــلْ

سَــبْـسِـي وْ كِــيــفْ الــدُّخَّــانْ

*

شَـمْـعَـة وَ ضْــيَــا الْـقَـنْـدِيـلْ

مْــشَــى نْــڤَــارْ الْــعَــدْيَــانْ

*

مَــا فَــاتْ مَــا الـزَّهْــوْ ڤْـبِـيـلْ

هَدَّة

خْــلاَ بْــلاَصِـي وَلَّـى لْــمَــنْ وَالَ

*

مَـلْـكُـوهْ مَـالاَّ يَـرْضَـاوْا بَـاقْـوَالِـي

عْـيـِيـتْ صَـابَـرْ وَ سْـفَـايْـنِي رَاحْـلَ

*

حْـزَنْـتْ مَـنْ وَطْـنِـي ايَّـامْ وَ لْـيَـالِي

امْـحَـانْ ڤَـلْـبِـي كِـجَـاتْ مَـتَّـاصْـلَ

*

الْـوَحْـشْ وَ الْحُـبّْ وْ فُـرْڤَـتْ رْجَـالِـي

نُـوبَـاتْ صَـاحِـي وَ ايَّـامِـي ڤَـايْــلَ

*

وَ الضَّـحْـكَ لَـحْـظْ النُّـوبَـاتْ يَـهْوَالِي

نُـوبَ مْـغَـيَّـمْ وَ دْمُــوعِــي سَـايْـلَ

*

السِّـيـرْ فِي وَذْنِـي وَ الْحَــزْنْ طَـالِـي

لَـحْـبَـابْ ذَا الشَّـدَّة جَـاتْـنِـي طَـايْـلَ

*

وَاشْـتَ يْـنَـسِّـي ذَا الـتَّـلْ مَـنْ بَـالِـي

فْرَاشْ

غَـابْ الْـحْــيَــا وَ الْــمــِيــثَـاڤْ

*

مَـنْ نَــاسْ جِــيــلِــي ڤَــشُـورْ

فْــنَـاوْا نَـــاسْ الْـــعُـــشَّــاڤْ

*

وَ مْـــشَـــاوْا ذُوكْ الــطُّــيُــورْ

 

 

لُــو كَــانْ يَــرْضُ بَــاتْــفَــاڤْ

*

انْــهَــدّْمُــوا كَــمْ مَــنْ صُــورْ

نْـــقُُــومْ عَــسَــكْــرْ وَ نْــدَاڤْ

*

بــسْــيُـوفْ وَ جْــعَـبْ وَ الْـكُـورْ

نَــسْــعَـاوْا مَــالْ الــطِّــيَــاڤْ

*

حْــرَايَـمْ عْــرَبْ وَ قْـــصُـــورْ

خَــوْدَاتْ بَـــاكْــــوَرْ صَـــوَّاڤْ

*

الـــزَّهْــوْ مُـــولاَهْ يْـــنُـــورْ

لَــحْـــرَاجْ حْـــمَـــامْ فْـــرَاڤْ

*

وَ كْـحِــيــلْ يَـلْـغَــى بَـالْـجُـورْ

الْــقَـاطْ كَــمْــخَــى وَ تْــمَــاڤْ

*

الْـعَــوْدْ لَـــظُّـــوهْ شْـــبُــورْ

حَــصْــرَاهْ وِيــنْ الــتَّـــبْــلاَڤْ

*

خِــيـرِي تْــبَـــدَّلْ بَــشْـــرُورْ

هَدَّة

بَـعْـدْ الْـحْـصَـنْ وَ الْـڤُـمَـانْ تَـشَّـالَ

*

شَــوَّاشْ وْ خَــلْـفَــوَاتْ عُـمَّـالِـي

حَـصْـرَاهْ كُـنْـتْ بْـڤُـومِـي وْ خَـيَّـالَ

*

وَ فْـعَلْـتْ كِـنَـاسْ سْـوِيـدْ بَـامْـحَالِي

خَـوْدَاتْ بَــالْعُــشْـقْ حْـنَـانْ هُـبَـالَ

*

وَ بْـزُورْ وَ رْوَايَـحْ مَــسْـكْ وَ غْـوَالِي

وَطْـنِـي الزّْفِـيـزَفْ وَ اهْـلِـي بَـنْ تَـالَ

*

الْـحُـكْـمْ فِـي بَالْعَـبَّـاسْ وَ مْـشَـالِـي

قَـهْـوَة وْ كُـرْسِي وَ النَّـاسْ مَـتْـڤَـابْـلَ

*

وَ الـشَّـرْبْ بَـعْـدْ امَّـا مُـرّْ يَـحْـلاَلِي

وَلِّـيـتْ عَـاشَـرْ شِـي نَــاسْ جُـهَـالَ

*

وَ قْـلِـيـلْ مَنْ يَـعْرَفْ لَغْـطَـتْ اقْـوَالِي

يَـهْـدُوا الْـڤُـرْڤْ وْ يَـلْبْـسُوا الـنْـعَـالَ

*

وَ الـرَّاسْ عَــرْيَــانْ تْـڤُـولْ هُـبَـالِي

زُرْتْ شْــيُــوخْ وْ وَلْــيَــا وْ بُــدَالَ

*

وَ طْـلَـبْـتْ رَاعْ الْحَـمْـرَا الْـبُـدَالـي

يْــرُدّْنِــي كِــيـفْ ڤْـبِـيـلْ بَـنْ لاَلَّ

*

الْخِـيـرْ مُــولاَهْ يْــجُــودْ مَـنْتَـالِي

 

 

ڤُـولُـوا عْـلَـى صَـفَـي يَـا الْـڤَــوَّالَ

*

شُـفُوهْ كِـيـفْ رْخَـسْ بَـعْـدْ مَا غَـالِـي

غِـيـوَانْ يَـظْهَـرْ وَ كْـيُـوفْ مَـتْفَاضْـلَ

*

أَصْـلِي مْـرَاحِـي وَ شْـرِيـفْ أَصَـالِـي

تَمَّتْ