Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

قصيدة للسيد المختار بن الاحمر اصله من اولاد سيدي الناصر بناحية آفلو عمالة وهران :

نُـورِي لْصَـاحَبْ الْفَهْـمْ وَ الْعْـقَلْ مَتْـرَتَّبْ

*

رَاهْ اللْبِـيبْ فِي ذَا الـزّْمَـانْ مَا يَـهْـنَاشْ

وَلَّى بْـهَمّْ لِيـلَة الْمَـرْوْ يَصْـبَـحْ شَـايَـبْ

*

لاَهْـلْ الْعْـقُولْ مُحَالْ مَا يْـطِيبْ مْعَـاشْ

لُو كَانْ غِيرْ صَابُـوا الْمُـوتْ لِيهُمْ تَغْـصَبْ

*

وَ لاَ حْـيَاةْ مَذْلُـولْ طَـالَبْ التَّـكْـمَـاشْ

عَـيْشْ الذَّلِـيلْ عَـنْدُه يْـكُونْ لَبْـدَة طَـيَّبْ

*

الـذَّلْ وَ الْهَـانَة يَطَّـلْـبُه الاَّ الْمُـكْـرَاشْ

فْـنِيتْ يَا اهْـلْ اللُّـومْ رَاهْ رَاسِـي شَـايَبْ

*

مَـنْ ذَا الزّْمَـانْ وَ الْغَـافْلِـينْ مَا تَـعْبَاشْ

لاَ نِـيفْ عَنْـدْهُمْ لاَ يْـقِيـنْ وُ لاَ مَـذْهَـبْ

*

لاَ جُـودْ بِـهْ فَـازُوا يْـفُوحْ فِي الاَعْرَاشْ

فَـلاَّيْ كِالْبْـهَايَمْ كُـولْ بَـرْكَـة وَ اشْـرُبْ

*

مَـاتُـوا لْـحُومْهُم وَ الْڤْـلُوبْ مَا تَـدْوَاشْ

لَڤْحَةْ اهْـلْ الاْبْـيَالْ فِي كْـلاَمْهُمْ مَا تَـلْعَبْ

*

لُو كَـانْ مُخّـهَا فَـاضْ مَنْ عْظَـمْهَا طَاشْ

هَـذَا الزّْمَـانْ نَاسُـه اضْحَـاتْ غِيرْ مْذَايَبْ

*

الِّي تْخَـيّْـرُه رَاكْ تَـجَّـبْـرُه غَـشَّـاشْ

الْمَـرْوْ فَـازْ بَالْكَـذْبْ وَاشْ هَـذَا الْعْـجَبْ

*

مَنْ فُـڤَّاعْ الْـبْـرَانِـيـسْ دَايْـرُ نَـوَّاشْ

كِي تَـطْلَبْ الْمْـزِيَّة تْصِيـبْ غِيرْ الْمَضْرَبْ

*

وِاذَا حْـرَثْتْـهَا مَا تْـجِـي الاَّ الـطَّـوَّاشْ

الْخِـيرْ تَخَّـزْنُه ڤُـلْتْ نُوجْـدُه كِي نَـتْعَـبْ

*

وَقْـتْ نْـتْحُوجْ لُه تَسْـتْعَادُ مَا تَـلْـڤَـاشْ

حَـتَّى إِذَا حْـرَثْـتُه الْيُـومْ رَاهْ يْـخَـيَّـبْ

*

أَرْضُـه اسَّـلَّحَتْ رَاهْ عَـادْ مَا يَسْـجَـاشْ

وَ الظَّـنْ رَاهْ فِي ذَا الزّْمَـانْ عَادْ يْـكَـذَّبْ

*

فَى الِّي حْـبِيبْ كِي تَقَّـصْدُه تْـرُوحْ بْلاَشْ

وَ الزُّوخْ صَـدُّوا نَـاسُه اهْدَاوْ غِيرْ الْمَضْرَبْ

*

رَاهُـمْ بْـعِيـدْ يَضَّـيّْـلُوا مْعَ الاَوْحَـاشْ

يَـغَّلْـقُوا هْـوَادَجْ عْـلَـى جْـمَـالْ تْـخَيَّبْ

*

وَ الْعَـبْدْ بَالْخْـزَامَة يْسَـاعْـفُه كِـي رَاشْ

وَ يْـرَيّْـشُوا الْبُـوجَاتْ وَ النَّـوَاقَـسْ تَثْغَبْ

*

وَ يْڤَاطْـعُوا الْعَـدْوِي الْبَـنْـدْقِي وَ قْـمَاشْ

وُ مِـيرَاتْ بِينْ الاَقْـوَاسْ فِي حْـرَاجْ مْرَاكَبْ

*

عْـلَى ارْمَـاڤْ مَغْـطُوسْ ڤَاطْعُه بَالشَّـاشْ

كَـسْبُوا الْخَـيْلْ وَ الـزَّادْ وَ النَّسَـاء وَ مْثَالَبْ

*

فَى الْمَـرْثْ وَ الْخَجْرِيَة يَرْحْلُوا مْعَ الاَغْبَاشْ

مَا يَطَّـلْبُوا الْعِيـشَة وَ لاَ الْفَـانِي الاَرْطُـبْ

*

عَنْـدُه الـزُّوخْ فِي لِيـلَةْ انْ يْـبَاتْ بْـلاَشْ

وَ لاَ يْجِـيـبُه كَـوْرَاطْ ڤَالْ رَوَّحْ يَـرْكَـبْ

*

الْحُكـْمْ رَاهْ نَـادَى عْـلِيـكْ لاَ تَـبْطَـاشْ

إِذَاكْ طَـالَـبْ الْعَـزّْ وَ الـزّْيَاخَـة غَـرَّبْ

*

وَاسِـي جْـمَالْ فْـتَارْ وَ الْفَـرْسْ تَنْـهَاشْ

إِذَا رْفَـدْتْ لِيـهْ الصّْـرَعْ يَضْـحَى يَطْـلُبْ

*

وِاذَا يْڤَـابْـلُوهْ الاَعْيَـادْ رَاهْ مَـا يَهْـنَـاشْ

وَذْنِـيهْ يْغَـزْلُو عْلَى الْعْـذَارْ حِينْ يْغَـزَّبْ

*

دَبِّـيشْ عْلَى الْخْشَـبْ جَايَـبْ الْخْبَرْ رِيَّاشْ

وَ النَّـابْ يَضْـرُبْ الْفَاسْ وَ الذَّرَاعْ يْشَـلْبَبْ

*

وَ التَّـالْيِّينْ فِي الاَرْضْ صَنْـعَةْ النَّـقَّـاشْ

وِاذَا تْهَـلَّـكُ كِالْقْـلاَعْ رِيـحُـه غَـاصَـبْ

*

مَنْ حَـوْضْ مَـسْتْغَانِيـمْ قَـاصَدْ لْحَـرَّاشْ

السَّـرْجْ قِـيمَة وَ الرّْكَـابْ صَـافِي يَلْـهَبْ

*

عْلَى وْذَايَـنْ الـدِّيـرْ يَلْـغْـطُوا الاَزْرَاشْ

وَ السَّـتَّة مْنَ التَّعَـامِيرْ بَنْـدْقِي بَاللَّوْلَـبْ

*

عْـلَـى ذْرَاعْ دَوَّارْ دَالَـجْ وُ بَـطَّـاشْ

هَذَا الزّْمَـانْ وَلَّـى الصُّـلْـدِي يَـتْشَـبَّـبْ

*

وَ التَّـبْرْ عَـادْ يَا الْفَاهْـمِينْ مَـا يَسْـوَاشْ

بَـارْ هُـوَ وُ بَـارَتْ مْعَـهْ نَـاسْ مْرَاڤَـبْ

*

هَـذَا الزّْمَـانْ نُورِيـكْ فَـوَّزْ الْخْـشَـاشْ

الْهِيَـمْ طَـارَتْ اضْحَـاتْ فَى السّْمَـاء تَتْقَلَّبْ

*

وَ يْصَـيّْدُوا عْلَى الْخُـرْبْ فِي بْلاَدْ حْـرَاشْ

مَا شَـفْتْشِي الْبَـرْنِي مَنْ الْقْـوَابَـعْ يَهْـرُبْ

*

وِاذَا هْـوَاوْ شُـورُ يْـرُوحْ مَـا يَـرْجَاشْ

حَـتَّى الصَّـيْدْ وَلَّـى يْـزَرَّبْ مْـنَ الثَّـعْلَبْ

*

صَـادُه الـذَّلْ مَنْ خَوْفْهَا اضْـحَى دَهَّـاشْ

شَـدّْ الصّْرَعْ يَا بَـادَعْ الْهْـوَى لاَ تَعْـڤَـبْ

*

رَتَّـبْ وُ شُـوفْ لَـهْوَاكْ رَاهْ مَا يَخْـفَاشْ

مَا تَـطْبَعْ الرِّيَاصَـة الاَّ اوْلاَدْ الْمَـضْـرَبْ

*

مَنْ كَانْ بِينْ أَصْـلِينْ حَـرْجْ مَـا يَخْـلاَشْ

شَـرْفِـينْ نَـالْـهُـمْ وَ الْعَـلْـمْ هُـوَ الْأَدَبْ

*

وَ الطَّـايْحَـة بْعِيـدَة عْـلِيـهْ مَا تَـوْتَـاشْ

وَ الطِّـيرْ يُولَدْ الطِّيـرْ فَى الْمْـزُونْ يْجَـوَّبْ

*

مَـاضِي الْمْخَـالَبْ عْلَى عْقِـيرْتُه صَـرَّاشْ

وَ الْهِـيمْ يُولَـدْ الْهِيـمْ لَلْمْغَـارَة يَهْـرُبْ

*

وَ الدِّيـكْ يُولَـدْ الدِّيـكْ عَادْتُـه عَوْعَـاشْ

وَ تْــرُوحْ كُـلْـهَـا بْـجَـدُّه يَـنْـسَـبْ

*

لُو كَانْ قَـامْهُـمْ طِيـرْ تَـرْبِيَـة وَ مْـعَاشْ

وَ الله دَارْنَــا فِي ذَا الـزّْمَـانْ الْـعَـاڤَـبْ

*

فِيهْ اللَّـبِيـبْ حَـيْـرَانْ خَـاطْـرُه فَـتَّاشْ

أَنَا فْنِيتْ وَ الْغَافْلِينْ مَا تَعْبَاشْ

تَمَّتْ