Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

قصيدة للسيد ابي عبد الله محمد ابن امسايب رحمه الله عاش في القرن الثاني عشر و قبره الآن مشهور بتلمسان حذو ضريح الشيخ السنوسي صاحب التوحيد رحمه الله :

 

هَــاجَــتْ بَـالْفَـكْــرْ اشْــوَاقِــي

*

وَ تْـهَـوَّلْ بَحْرِي مَـاء وُ رِيـحْ وَ تْقَـلْقُوا

مَـنْ كَــثْـرَتْ امْــوَاجْ احْــدَاقِــي

*

رَانِـي خَـايَفْ فِيهُـمْ جْوَارْحِـي يَغَـرّْقُـوا

مَــا صُــبْــتْ نْـهَــارْ يْــلاَقِـي

*

يْـهَـوَنْلِـي بَـالْمَـلْـقَى مْعَ الِّي نَعْـشْقُـه

لاَقِي يَا رَبِّي لاَقِي

هَلْ لِي بَـعْـدْ الْفُـرْقَة * مْنَ التَّعْبْ وَ الشَّقَة

*

نَهْـنَى وَ لاَ نَـبْـقَى * نْعُـومْ بَحْـرْ الْغْمِيقْ

الْفُكْـرْ بْـلاَ شَـفْـقَة * فِي قَـلْبْ قَلْبِي بْقَى

*

ذَايَـقْ كُـلْ مْشَـقَّة * حْمَـلْتْ شَـلَّى نْطِيقْ

رَانِي مَنُّـه نُـسْـقَى * كْـيُـوسْ مَـتْرَوْنْقَة

*

دَفْـلَة وَ حْـدَجْ وَ تْـقَى * وُ مُرّْ صَيْرْ الْوْرِيقْ

لُــو ذَاقْ الْـبَــعْــضْ ذْوَاقِــي

*

مَـنْ نَـارْ الشُّـوقْ قْـلُوبْهُـمْ يَـتْـمَرّْقُـوا

وَ تْــرَاهُــمْ فِــي الاَسْــوَاقِــي

*

يَجْـرِيوْا بْـلاَ كَسْـوَة وُ لاَ نْـوَاوْ يَحَّمْـقُوا

لاَقِي يَا رَبِّي لاَقِي

وَاحَدْ بَالْوَجْـدْ قْـلُوقْ * لاَ عْـقَلْ لاَ خْـلُوقْ

*

وَاخُرْ شَمْـلُه مَفْـرُوقْ * بِـهْ شَـدّْ الْفْـرِيقْ

وَاحَدْ تَـايَهْ مَطْـرُوقْ * سَايَـحْ مْعَ الطْرُوقْ

*

وَاحَـدْ مَنْ نَـارْ الشُّـوقْ * مَا تْلَـذَّذْ بْـرِيقْ

وَاحَـدْ قَـلْبُه مَـحْرُوقْ * نَـارْ وَجْدُه بْرُوقْ

*

عَاشَـقْ وَ عْشَقْ مَعْشُوقْ * عَشْقْ عَشْقُه عْشِيقْ

الــنَّــاسْ سْــفِــيـهْ وُ تَــاقِــي

*

عَـاذْرِيـنْ الْـعَـشْـقْ قْلُوبْـهُـمْ صَـدّْقُوا

قَــوْلْ وُ فَــعْــلْ وُ مِــيــثَـاقِـي

*

قَـيْسْ وُ غِيرُه فَى الْحُـبّْ عْلاَشْ مَا دَرّْقُـوا

لاَقِي يَا رَبِّي لاَقِي

سَاقِي يَسْـقِي الْعُـشَّاقْ * مَنْ كْيُوسْ الرّْحَاقْ

*

لاَصْحَـابْ الْحَضْـرَة لاَقْ * بَـرّْ بِهُمْ شْـقِيقْ

بَاشْـوَاقْ مْـعَ الْحُـذَّاقْ * تَـنْعْرَفْ بَاللَّفَـاقْ

*

ذَوَّقْ لَلنَّـاسْ اذْوَاقْ * مَنْ كْـيُوسْ الرّْحِـيقْ

فُوقْ بْسَـطْ الْعُـشَّاقْ * شَرْبَـةْ اهْلْ التَّـفَاقْ

*

وَاحَـدْ مَنْ السَّـكْرَة فَاقْ * وُ لاَخُرْ لاَبَى يْفِيقْ

بِــيــنْ سْــهَــارَجْ وَ سْــوَاقِــي

*

وَ خْصُـوصْ بَمْيَـاهْ تْفُورْ عَـذْبْ يَدَّافْـقُـوا

تَــحْــتْ ظْــلُــولْ الْأَوْرَاقِــي

*

وَ طْـيُورْ عْـلَى الاَغْـصَانْ فُوقْـنَا يَنْطْـقُوا

لاَقِي يَا رَبِّي لاَقِي

تَحْتْ ظْلُـولْ الْوَرْقَـة * مْـيَـاهْ مَـدَّافْـقَة

*

وَ الْكِيسَـانْ بْـرَقَّة * تْـدُورْ لَـمْ تَفْـتْرِيـقْ

وَ طْـيُورْ بْلاَ شَفْـقَة * تْصِيـحْ مَتْـرَافْـقَة

*

وَ بْـلاَبَـلْ مَفْتَـرْقَة * تْغَـرَّدْ عْلَى الْوْرِيـقْ

وَ مْـجَالَسْ يَا عُشْـقَة * عْلَى بْسَـاطْ اللَّـقَى

*

وَ نْدِيمْ الْخَمْـرْ بْقَى * سْكَـرْتْ بَعْـدْ الْفْرِيقْ

وَ اللِّيــلْ ظْــلاَمْ وُ بَـــاقِـــي

*

رَاحْ مْـغَـرَّبْ سْــرِيــعْ مَنْ قَـلّـقُـوا

وَ الْـفَــجْـرْ عْــزَمْ بَــفْــرَاقِــي

*

وَانَا مَحْـبُـوبِـي مَا نْقَـدْ شِـي نْفَـارْقُـوا

لاَقِي يَا رَبِّي لاَقِي

بَـزْيَـارَةْ سِـيدْ الْخَلْقْ * كُـلْهَـا تَـنْعْـتَقْ

*

مَنْ جَـهَنَّمْ تَحْـرَقْ * حِـينْ تَزْعَـقْ زْعِيقْ

مَنْ بِهْ انَّالْ الْوَفْقْ * وَ الْعَفْوْ الْمُلْتْحَقْ

*

بَالرَّحْمَة نَلْتْ الرَّزْقْ * وَ الْهْنَا يَا صْدِيقْ

 

مَــنْ حَـقِّـــي وَ اسْــتِــحْـقَاقِـي

*

نْـوَرِّي قَوْلِي عْلَى النَّبِي وُ مَنْ يَعَّـشْـقُه

بِـهْ نْــسَــلِّــي الْــعُــشَّــاقِ

*

مَـنْ يَسْـمَـعْ قَـوْلْ مْـسَايَـبْ يْـصَدّْقُه

لاَقِي يَا رَبِّي لاَقِي

تَمَّتْ