Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

 

كتب كراسك، 2007، ص.91-93، ردمك 3-26-813-9961-978 | نص كامل


 

 

 

أحمد أمين دلاي

 

 

 

 
 

و له ايضا رحمة الله تعالى :

هَدَّة

خْبَرْ جَا مْنَ الْغَرْبْ بْشُوْمُه

هَزّْنِـي وُ دَرْوَسْ حَالِي وَ خْضَى مْنَ الْبْصَرْ

*

فِـي دْوَاخَـــلْ الْــڤَــلْـبْ رْشَـامُـه

لَـضّْنِي وُ سَـهْسَهْ عَضْمِي وَ تْرَاكَنْ الضّْرَرْ

*

يَـطْـلَـڤْ الْــغْــشَــاوَاتْ بْـسَـمُّـه

ڤَـالْ لِـي عْـمَارَةْ سِـيرَاتْ مْـلاَزَمْ الْقْبَرْ

*

فَــارَسْ الــشَّـنَـا عَـرَّى قَـوْمُــه

فَالْعْـڤـِيـدْ قَـدُّورْ الْـمُـولَى يَرْزَقْ الصَّبَرْ

*

كَـيَّــفْ الْــحْــبَـلْ وَفَّـى يَـوْمُــه

دَنَّـسُـوا ايَّـامُه صَدَّتْ وَ اقْـصَارَتْ الْعْمُرْ

*

ذَا الِّــي قْــضَـى الله بَـاحْــكَــامُـه

نَـرْغْـبُوهْ وَسِـيعْ الـرَّحْمَة يَرْزْقُـه قْصَرْ

*

فِـي جْـوَارْ طَــاهَ وَ اعْــمَــامُـــه

سِـيـدْنَا الْـعَـبَّاسْ وَ حَـمْـزَة دَارَةْ الْبْشَرْ

*

فَـى الْـجْـنَـانْ يَـنْـعَـمْ بَـنْـعَــامُـه

فِي جْـوَارْ بُـوبَـكْـرْ عَتِيقْ الدِّينْ وَ عْمَرْ

*

وَ عْـلِــي وُ عُــثْــمَـانْ إِمَــامُــه

فْرَاشْ

خْـبَـرْ جَـا مْـنَ الْـغَـرْبْ مْـكَـلَّـفْ

*

مَـشَّـيْـنُـه وُ مَـشْـيَـنْـهَا صُـحْـبَـة

انْـشْـوِيـتْ يَـا نَــاسْ مْــزَيْــلَـفْ

*

وَ انْـطْـحَـنْـتْ مَـنُّـه طَـحْـنْ رْحَـة

انْـكْـوِيـتْ بَـالــنَّــارْ مْــخَـالَـفْ

*

كِـيَّـةْ الْـمْـحَــبَّــة وَ الْـڤُـرْحَـة

الـدّْلِــيـلْ وَ الْــكَــبْــدَة تَـرْجَـفْ

*

وَ الـدّْمُـوعْ سَـاحُـوا مْـنَ اللََّـمْـحَـة

الْــفْــرَاڤْ وَ الْــوَحْــشْ تْــرَادَفْ

*

وَ الـضّْـمِـيـرْ غَـيَّـمْ مَـا يَـصْـحَـى

بَـعْـدْ مَــاتْ قَـــدُّورْ الْــعَــارَفْ

*

مَــا بْــقَــاتْ لَـصْـحَـابُـه فَـرْحَة

ڤُــرْحْــتِـي عْـلَى الْـجِـيـلْ الْقَاصَفْ

*

ڤَـاعْ رَاحَــتْ الــنَّــاسْ الْــوَڤْـحَـة

الْــمْــلاَحْ غَــاشِــيــهُـمْ خَـرَّفْ

*

بَــالـتَّــمَـامْ وَ خْــلاَتْ الْـبَـيْـحَـة

الْـخْــيَــارْ لـلَـشَّـاوْ يْــسَــلَّـفْ

*

وَ الْـعْـڤَـابْ لَــبَــى يَــتْـحَـيْـحَى

لاَ تْـلُومْ مَضْـيُـومْ بْـضَـيْـمُه

هَدَّة

افْـطَـرْڤَتْ الْمْـحَـبَّة ذَرْوَكْ وَ تْكَدَّرْ الصّْدَرْ

*

وَ الْـوْلِـيـفْ وَاسَـــمْ يَــفَّـطْـمُـه

تَنْزَلْ الْحْمُولْ عْلَى جَسْدِِي حِينْ نَفْتْكَرْ

*

يَـهَّـطْـلُـوا دْمُـوعِـي وَ يْـهِـيـمُـوا

تْـحَـرَّكْ الْحَـالْ تْحَـرْجَمْ وَ الْڤَـلْبْ يَنْدْمَرْ

*

كُـلْ حِـيـنْ تَـنْـزَادْ هْــمُــومُــه

الْـفْـرَاقْ فَـى الـدَّنْيَا تَـحْسَبْ لِيهْ بَالشَّهَرْ

*

بَـالـسِّـنِــيـنْ وَ تْــرَاعِــي يُـومُـه

وَ الْفْرَاقْ بَالْمُوتْ يْكُونْ غْرِيبْ فَى الْقْبَرْ

*

مَـا يْـجِـيـشْ خَـاطَـرْ بَـسْـلاَمُـه

سَـفْـرْ بْـعِـيـدْ الِّي طَـعْـنُه لِيسْ يَنْذْكَرْ

*

لاَ رْجُــوعْ وَ خْــلاَتْ ارْسَــامُــه

وَاشْـتَـى يْـصَـبَّرْ مَنْ بَعْدْ الْمُوتْ مَالصّْبَرْ

*

وَ الْـوْلِـيـفْ وَاسَــمْ يَـفَّـطْـمُـه

                                                                      فْرَاشْ

بَــعْــدْ مَـاتْ مُــحَـمَّـدْ الاَحْـمَـرْ

*

وَ الْـعْـڤِـيــدْ وَلْــدْ الـصَّـحْـرَاوِي

مَــا بْــقَــاتْ دَنْـيَـا تَـتْـعَـافَـرْ

*

مَـــا بْـــقَــاتْ عُــرْبَــانْ ادَّاوِي

مَـا بْــقَـاتْ فُــرْسَــانْ تْــنَــاڤَرْ

*

مَــا بْــقَــاتْ صَــيَّــالْ تْــلاَوِي

مَــا بْــقَاتْ حُــرْجَــانْ تْــشَـهَّرْ

*

مَــا بْــقَــاتْ صَــاڤَــة وَ تْـهَاوِي

مَــا بْــقَـاتْ هَــالَــة وَ تْــڤَاصَرْ

*

مَــا بْــقَــاتْ جَــلْــسَـة وَ قْهَاوِي

مَــا بْــقَــاتْ دَارَة وَ مْــشَــاوَرْ

*

مَــا بْــقَــاتْ هَــدْرَة وَ خْــلاَوِي

بَــعْــدْ كَــانَـتْ عْــرَبْــهَا زَاهَرْ

*

كُــلْــهَا بْـــقَــنْــدِيـلُـه ضَاوِي

دَنَّـسْ الْـوْطَـنْ وَ مْـشَى حُـرْمُـه

هَدَّة

رَوّْحُــوا طْـرَاشِينْ تَرْعَى الْبَـرّْ وَ الْبْحَرْ

*

كُـلْ حَــايَــمْ عْــلِـيـهْ يْحُـومُــوا

سَــهّْـدُوا فْرَاعِينْ وَ كَـمْ مَنْ قَـرْنْ تْكَسَّرْ

*

كُــلْ صَــايَــلْ طْــوَاوْ عْــلاَمُـه

صَـاڤَــتْ الـنََّوَاجَعْ لِيهُمْ بَالسِّيفْ وَ الْقْهَرْ

*

كُــلْ فَــدّْ بَــكَّــاوْ ارْيَــامُــه

نَغْـصُوا عْدُوهُمْ مَا لُه صَحَّة مْنَ الصّْدَرْ

*

وَ الــسّْــدُودْ مَـنْـهُــمْ يَـنْـهَدْمُوا

وَ الْـعَـلْـمْ بَالْحْرُوفْ يَقْرُوا فِيهْ بَالسّْطَرْ

*

يَـعَّــرْفُوا شْــرُوطُــه وَ تْـمَـامُـه

فَـايْـزِيـنْ فُوڤْ الدَّنْيَا بَالْـعَـزّْ وَ النَّصَرْ

*

بَالـسّْـخَـة وُ نَـجْـدَة وَ كْـرَامُـه

تَمَّتْ