Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

كتب كراسك، 2007، ص.30-32، ردمك 3-26-813-9961-978 | نص كامل


 

 

 

أحمد أمين دلاي

 

 

قـصـيدة للـسـيـد العروسي قالـها يمـدح بها السـيد عبـد الله بـن جعـفر و فرسه

 

 

هَدَّة

جَا فِي سَهْمِي لْـدَى عْـلِي رَاعِي السَّـرْحَانْ

*

عْـلِي حَـيْدْرَة خْلِيفْتُه بَنْ خُوهْ شْڤِيـڤْ

وَاتَى قَوْلِي عْـلَى فْـتَى رَايَسْ فَتَّـانْ

*

بُـوسَبْعْ سْـنِينْ قَامْ قَبْلْ الصُّـومْ لْبـِيـڤْ

صَـايَمْ قَـايَمْ مَحْتْكَمْ مُولَى بُرْهَـانْ

*

مُـهَـجَّـبْ لَلْجِـهَادْ سِيسَانِي وَ سْـنِيـڤْ

مَـاذَا يَـزْدَمْ عْـلَى بَـلاَدْ كَمَّنْ سُلْطَـانْ

*

وُ مَاذَا مَن قَـنْتْ يَمْـحْڤُه بَالسِّيفْ مْحِيـڤْ

مَـاذَا حْصَرْ عْلُـوجْ عَنْ فُـمّْ الْبِيبَـانْ

*

كَـمَّـنْ خَـنْتِيرْ سَـنْـدُه وَاسَـاهْ طْرِيـڤْ

مَـاذَا قَصْـدُوهْ لَلْخْـبَـا جَـاوْ الاَّمَـانْ

*

قِـيَّـادْ وُ طُرْجْمَـانْ وُزْرَة وَ تْبَنْدِيـڤْ

وُ مَـاذَا عَـاشَـاوْ بِهْ مِيرَاتْ الْحُرْجَـانْ

*

وُ مَاذَا شَدُّوا فَى الرّْكَابَ عُلْجَاتْ زْرَابِيـڤْ

وُ مَاذَا جَا مَسْتْوِي فُوڤْ الاَحْمَرْ بَالنَّعْمَـانْ

*

يَـتْـلَهْـوَڤْ بِهْ بِينْ الاَعْـڤَـادْ تْـلَهْوِيـڤْ

احْمَـرْ مْحَجَّلْ الثَّـلاَثَـة وَ السِّـيَّـلاَنْ

*

غُـرَّة بَـيْـضَا عْلِيهْ نَظْرَاتْ التَّـدْنِـيـڤْ

جْـلاَلُـه مَنْ حْرِيـرْ وَ طْوَالُه كَتَّـانْ

*

مْـصَـمَّـرْ لَلْغَازْيَة بْـطَرْحَاتْ تْمِيـلِيـڤْ

يَـشَـوَّشْ كِـيـفْ شَاشْ دَوَّاحْ الظَّلْمَـانْ

*

وُ يَتْكَسَّلْ بْحَـالْ السَّاكَنْ عْطِيـلْ التَّمْرِيـڤْ

يَتْمَغَّطْ لَنْ تْڤُـولْ ذَا مَا هُوشْ حْصَـانْ

*

وُ يَطَّـرْطَڤْ كِيفْ كُورَةْ النَّفْضْ الطَّرْطِيـڤْ

وُ يْعَوَّمْ فُوڤْ الاَرْضْ كِي غَلْيُوطْ جْفَانْ

*

يَزْلَـجْ فُوڤْ الْغْـمِيقْ فَى الْفَرْتُونْ رْمِيـڤْ

فْرَاشْ

هَذَا الاَحْـمَـرْ وِيـنْ مَالْ الْڤَلْبْ يْمِيـلْ

*

دَامِي فَـى الْـغَازْيَـة سَـمَّـاعْ وُ شُـوَّافْ

يَسْوَى فِي قِـيمْـتُه بْسَطْوَةْ الْإِبِيـلْ

*

بُـوهْ السَّرْحَانْ صَنْفْ فَايَزْ عَنْ الاَصْـنَافْ

وَ الِّي رَكْبُه شْبَـابْ بَنْ جَعْفَرْ رْجِيـلْ

*

صَـاڤْ الْعَلاَّلْ بُوحْسَنْ يَـلْـڤَى لَــلاَفْ

حَتَّى بَـنْ خُـوهْ جَـادْ وَاتَـاهْ التَّمْـثِيـلْ

*

امْـحَـالُـه صَنْطْرَجْ خْبَـاوَاتُه تَنْضَـافْ

اصْحَابُه عَابْرِيـنْ مَـاذَا مَنْ طَيْـفِيـلْ

*

مَا يَوْصَفْ وَصْفْهُمْ مْنَ الْـفُصْحَا وَصَّـافْ

يَعْبَاوْ بْـقَـوْلْ مَعْتْبَرْ مَـا لِيهْ مْـثِيـلْ

*

نَـارَڤْـهُـمْ يَا بْـنِي عْلَى الدَّنْـيَا بَخْـلاَف

يَرْڤَـاڤُوا فَى السّْرُوجْ كِي جَدْعَانْ نْخِيـلْ

*

يَـرْڤَـاڤُوا لَلْبْـرَازْ وَ النَّـشَّـابْ خْـفَـافْ

مَـنَّـادْ رْبِـيعْ خَاطْرِي عَدَّالْ الْمِيـلْ

*

الاَحْمَـرْ إِذَا اطْلَـڤْ يَـنْـوَارْ وُ يَـضْرَافْ

شَبْكِي يَـطْلَـڤْ اعْـلِيهْ بَيَّازُه كَنْبِـيـلْ

*

كَنِّيتْ الرُّوحْ مَـثْلْ دَرْجَـاتْ الْأَضْـعَـافْ

الاََّ يَرْكَبْ الاَحْمَرْ يَنْسْقَلْ فَى الْحَرْبْ سْقِيلْ

*

رَادَمْ كَـفْـلُه وُ رَڤَّـبْتُه ضْـمُرْ وَ هْجَـافْ

مَـاهُ فِي سِيـرْتُه عْلَى الشَّابِِيرْ ثْـقِيـلْ

*

مَـاهُ فِـي جَـرْيْتُـه عْلَى الْعَجْلَة طَفْطَـافْ

يَجْرِي جَرْيْ الْذِي عْلَى الْقَادُوسْ يْسِيـلْ

*

وُ مَـنَّـادْ لْبـِيڤْ يَحَجّْرُه عَنْ رَاسْ الْكَـافْ

وَ الاَّ يَرْكَبْ هُوَ يْسَلْمُوا رَعْيَانْ الْخَيْـلْ

*

مُـلُوكْ الْغَـرْبْ ڤَاعْ مَنْ مُـولاَهْ تْـخَـافْ

هَدَّة

مُـولاَهْ نْعَظّمُه بْلَغْ صَـايَمْ رَمْضَـانْ

*

وَ الاَّ مَـا صَامْ وَاكْ هَـذَا حَـڤْ حْـڤِـيڤْ

 

مُـولاَهْ عْـلَى الْمْسَاطْرَة زَارُوهْ مْحَـانْ

*

مُـولاَهْ مْـحَمَّرْ الْوْجُـوهْ نْـهَارْ الـذِّيـڤْ

مُـولاَهْ اصْبَطْ مْجَرَّدْ الـرَّڤْـبَة يَزْيَـانْ

*

عُـنْـڤُه مَخْـنُوڤْ خَانْڤُه بَالدَّرْعْ خْنِـيـڤْ

مُـولاَهْ صِـيـفَةْ يَـقُـوتْ وُ مُـرْجَـانْ

*

بْـنَـاتْ الْمُلُـوكْ خَاطْبُوهْ زْوَاجْ عْـشِيـڤْ

مُـولاَهْ زَغَّـرْتُـوا عْلِيهْ حُـورْ الْجَنَـانْ

*

كَـعْـبَة وَ لَـعْـبَـة عَـلْجَـة وَ الْيَـعْلِيڤْ

هـ

هذا الذي وجدته.